اجرای عایق لوله های دودکش موتورخانه
قسمتی از پروژه خوابگاه دانشگاه
قسمتی از پروژه خوابگاه دانشگاه
پروژه پیراپزشکی دانشگاه
پروژه درمانگاه (اجرا در زیر سقف کاذب)

By reza