گروه صنعتی هواسازان، اتاق عمل
قسمتی از پروژه اجرایی پتروشیمی
قسمتی از پروژه اجرایی پتروشیمی
قسمتی از پروژه اجرایی پتروشیمی
قسمتی از پروژه بیمارستان امام خمینی (ره)
پروژه تکمیل شده تصویر بالا
قسمتی از پروژه بیمارستان امام خمینی (ره) – اتاق عمل
قسمتی از پروژه موج های آبی
قسمتی از پرژه موج های آبی
پروژه موج های آبی
پروژه موج های ابی
پروژه موج های آبی (در حال اجرا)

By reza